ظرفیت سازی نهادی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
55 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز درپافق1404 ظرفیتها و باستگی ها - ....
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز در افق 1404 - ظرفیتها و بایستگی ها - چالشها و فرصتها جلد دوم (دولت - سیاست داخلی و اصل 44)