ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت
43 بازدید
محل نشر: اقتصاد و جامعه سال سوم شماره یازدهم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی