تبیین ویژگی های فرهنگ مدیریت جهادی
56 بازدید
محل نشر: جشنوار شهید رجایی شهریور 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی