نهادها و تغییرات‌ نهادی‌ در چین‌ ماقبل‌ نوسازی‌ و دوران‌ نوسازی
50 بازدید
ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
نقش: مترجم
شابک: ISBN964-317-547-2
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- نویسنده کتاب نقش عمده ای در معرفی الگوی توسعه و نوین سازی چین به عنوان الگوی منحصر به فرد دارد که با انسجام مطالب، پرهیز از حواشی، انتخاب واحد تحلیل مناسب و استفاده از روش تاریخی برای تحلیل، رسالت خود را به نحو مطلوبی ایفا نموده است. - علیرغم ویژگی های مثبتی که نویسنده برای مرحله جدید نوین سازی ذکر کرده و هر یک به نحوی در تأیید حکومت جمهوری خلق چین مؤثر هستند، ذکر ویژگی هایی هم چون موثق نبودن برخی از آمارهای مربوط به چین و عدم دسترسی به آمارهای طبقه بندی شده توسط کانال های رسمی، نویسنده کتاب محلی را برای تردید خوانند در نتیجه گیری ها باقی گذاشته است. اما به طور کلی نویسنده از نقد مرحله جدید نوین سازی پرهیز نموده است. - نویسنده موفقیت چین در مرحله جدید، حضور همنیشگی دول و نقش آمرانه آن را مورد تردید قرار داده است. به خصو ص آن که احتمال می دهد که اگردولت در قاطع مختلف به ناچار تسلیم ساختارهای نهادی و از جمله خانواده شده باشد، دستاوردها موجود پایدار نبوده و در اولین فرصت ممکن حزب مسیر نون سازی را تغییر خواهد داد. این در حالی است که عدم کارآئی بازار و واگذاری تحولات و توسعه به آن در کشورهای مختلف بویپه در کشورهای در حال توسعه موجب رویکرد جدیدی در سطح بانک جهانی درباره نقش دولت در توسعه تحت عنوان دولت موافق با بازار شده و پوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته جهان و برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 2001 دخالت و کارآمدی دولت در کشورهای درحال توسعه را اجتناب ناپذیر ارزیابی نموده است. - گرچه ترجمه کتاب به معنای تأیید الگوی نظری یا عملی این اثر نیست اما توجه به نقش کلی فرهنگ یا خانواده در فرآیند نوین سازی چین، مبین گسترش و غلبه رویکرد ارزشی در برنامه های توسعه، امکان پذیر بودن آن و در نهایت موفقیت این رویکرد د دهه های اخیر است. ضمن اینکه در جامعه ایران دین اسلام به عنوان یک فرانهاد، دیگر نهادهای اوله را در جهت توسعه ملی تقویت می نماید. مترجم
آدرس اینترنتی