راهنمای راهبرد تجاری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تعامل توسعه و امنیت ملی
31 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه عالی دفاع ملی
نام استاد/نام دانشجو : یحیی آل اسحاق