طراحی و تدوین الگوی تغییرات استراتژیک بنادر تجاری کشور قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی
35 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه تهران
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم عزیزآبادی