سیاست های پیشنهادی برای مدیریت جنگل های زاگرس با رویکرد بهبود حفظ و ذخیره منابع آب (مطالعه موردی : حوزه آبخیز وزگ، استان کهگیلویه و بویراحمد)
32 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه تهران -د انشکده منابع طبیعی
نام استاد/نام دانشجو : حنانه محمدی