بررسی و شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آنها
30 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه عالی دفاع ملی
نام استاد/نام دانشجو : مسعود هاشمیان