طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان
36 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه تهران
نام استاد/نام دانشجو : آرین قلی پور