طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکت های مشترک بین المللی مقیم ایران و ارائه الگوی مناسب
28 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه تهران
نام استاد/نام دانشجو : محسن کلهری