مدل ارزیابی عقد فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا
40 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه تهران
نام استاد/نام دانشجو : عبدالحمید انصاری