بررسی اثرات سیاستهای آزادسازی و تعدیل اقتصادی بر وضعیت صنایع روستایی اردبیل
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نام استاد/نام دانشجو : محتشم نصیری