بررسی ساختار سازمانی مدیریت امور بین الملل بانک تجارت و تطابق آن با وظایف محوله
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه تهران
نام استاد/نام دانشجو : حسن قلی پور