تأثیر مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی (مدیریت ارزشها) بر رضایت شغلی کارکنان
18 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد - تهران مرکز
نام استاد/نام دانشجو : رحمان محمدی